Forestand-värdeförråd

Den som vill utnyttja möjligheten att använda egna värden/ värdeförråd ska enligt beslut i TK538 ange sådana värden i form av en URI. En rekommendation från standardkommittén är att sådana egna värden anmäls till en central förvaltning hos Skogforsk. Syftet med det är att så långt som möjligt garantera tillgänglighet till definitioner samt att säkerställa att värdet/ värdeförrådet dokumenteras på ett standardiserat sätt. Eftersom publicering sker online kan användare vid varje tillfälle kan hämta ut en aktuell och komplett beskrivning av alla värden/ värdeförråd.

SKOS

Skos står för Simple Knowledge Organisation och är ett sätt att systematiskt beskriva en uppsättning begrepp. Med hjälp av SKOS syntax kan man definiera begrepp, beskriva hur de förhåller sig till varandra samt knyta ihop dem till det som i sammanhanget brukar kallas värdeförråd. Ett begrepp kan i SKOS terminologi relatera till andra begrepp på ett antal olika sätt. ”Broader” och ”Narrower” betyder att ett begrepp är en generalisering eller specialisering av ett annat. ”Exact match” och ”Close match” beskriver relation mellan begrepp som har liknande eller exakt lika betydelse som ett annat. För Forestands del kan även ”Broader partitive” och ”Narrower partitive” vara användbart i betydelsen ”har del” repektive ”är del av”. Typexempel på den sistnämna ralationen är mellan kommuner och län. En kommun är en del av ett län och länet består av ett antal kommuner. Ett begrepp kallas för ”Concept” och ett värdeförråd för ”Concept scheme”. Det är inget krav enligt SKOS att ett begrepp ingår i ett värdeförråd, men i Forestands tillämpning är det att rekommendera.

SKOS-browser

Ett verktyg för att se innehållet i värdeförråden finns här. Genom att veckla ut trädets olika förgreningar kan man se information om värdeförråd, värden (concepts) och relaterade begrepp (narrower, broader). Det går även att hämta hela strukturen i xml-format i samma meny.

Sökfunktionen är en fritextsökning som genomförs på alla noder i trädet. De noder som innehåller söksträngen kommer att visas med rödmarkerad text.

Anmäla egna värdeförråd

Egna värden/ värdeförråd anmäls via epost till forestand@skogforsk.se . Meddelandet ska innehålla förslag på värdeförrådets namn i klartext samt URI och ansvarig organisation. För varje ingående värde ska framgå URI, klartextbenämning (på svenska och engelska), definition samt hur det eventuellt förhåller sig till befintliga värden i standarden